Sjögull - vacker men förrädisk

Sjögull (Nymphoides peltata) är en främmande flytbladsväxt, som invaderat våra vatten. Växten introducerades som prydnadsväxt i svenska dammar under slutet av 1800- talet. Idag är den spridd från Mälaren ner till Skåne och utgör ett hot som snabbt koloniserar nya vattenområden. I Kronobergs län har den framförallt etablerat sig i de södra delarna av sjön Åsnen, men den finns även i andra mindre sjöar inom länet.

Sjögull - Nymphoides peltata. Photo: Anette Volden
Sjögull (Nymphoides peltata). Photo: Länsstyrelsen Kronobergs län

 Fakta om sjögull

Sjögull tillhör familjen vatten­klöver­växter och förekommer naturligt i Mellaneuropa och Asien. Blommorna har gula kronblad med fransig kant och blommar under juli till augusti. Växten syns på långt håll som täta lysande gula mattor. Flytbladen liknar näckrosens men är mindre. Bladen blir upp till 12 cm och har en tydligt vågad kant och något rödprickig undersida. Från växtens kraftiga rotsystem skjuter det upp stänglar som även de har rottrådar som kan rota sig på nya ställen. Växten har en stor förmåga att anpassa sig till olika livsmiljöer, den sprider sig framförallt vegetativt men även med frö. Den växer på vattendjup från noll till drygt 3 meter, vilket innebär att stora delar av en sjö helt kan växa igen. Den finns både i lugna  vikar och mer strömmande partier.  

Sjögull (Nymphoides peltata). Photo: Länsstyrelsen Kronobergs län

Negativ påverkan

Täta sjögullsmattor minskar mängden ljus som når ner i vattnet. Inhemska vattenväxter konkurreras ut och djurlivet påverkas negativt. Vatten­levande rovdjur såsom vissa fiskar, fiskyngel, insekter m.m. som orienterar sig med hjälp av synen får problem med att jaga och hitta föda.  Sjölevande fågel kan också få svårt att hitta föda i vattnet där det växer sjögull. Möjligheten för utsatta arter att reproducera sig kan påverkas, musslor och vatteninsekter tvingas att hitta andra alter­nativa livsmiljöer.

Vattenkemin förändras genom att sjögull ger en ökad mängd organiskt material och tar upp näring från bottensedimenten som sedan frigörs i vattnet. Syrehalten i vattnet minskar. Till­sammans ger detta en mycket negativ effekt på ekosystemets funktion. 

Friluftslivet påverkas

Täta mattor av sjögull kan förhindra bad, fiske och båt­trafik där den breder ut sig. Växtdelar som slits av när båtar och kanoter passerar genom bestånden flyter iväg och kan ge upphov till nya förekomster nedströms. 

Sjögull (Nymphoides peltata). Photo: Länsstyrelsen Kronobergs län

     Vad kan man göra?

    - Undvik att köpa sjögull.

    - Var mycket försiktig om du har sjögull i din damm. Inga växtdelar får spridas
      till andra sjöar eller vattendrag.

    -  Kör inte med motorbåt eller paddla kanot i bestånden eftersom växtdelar 
       slits av och sprids vidare.

    -  Håll utkik och rapportera nya förekomster till Länsstyrelsen.

    -  Bekämpa genom täckning, kontakta gärna Länsstyrelsen först för

       rådgivning.
       En felaktig åtgärd kan förvärra situationen.

    -  Bestånd av sjögull ska inte slås eftersom det påskyndar spridningen.


 
    Bekämpning av sjögull pågår på flera ställen i södra delen av Åsnen, genom

    täckning av bestånden med fiberduk.

Sjögull (Nymphoides peltata). Photo: Länsstyrelsen Kronobergs län

Text: Annika Smålander
Foto: Länsstyrelsen

Kontakt:
Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö
E-post: [email protected]
Tel.  010-223 70 00
www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Infofolder om sjögull.

Infofolder om sjögull på tre språk.