Under dina möten med storlom och fiskgjuse bör du vara extra hänsynsfull. Åsnens märkesarter är extremt störningskänsliga under häckningssäsongen från tidig vår till sen sommar. Detsamma gäller lärkfalk, drillsnäppa, måsar, trutar, tärnor och andra sjöfåglar.

Storlom Åsnen, Photo Tobias Ivarsson ©

● Respektera fågelskyddsområden.
● Lär dig känna igen fåglarna till utseende och deras varningssignaler.
● Dra dig tillbaka om fåglarna uppträder oroligt eller varnar upprört.
Störningar leder ofta till att fåglar som redan har det svårt får sina
häckningar spolierade.

Fiskgjuseunge / Pandion haliaetus Photo Sven-Allan Åberg ©

FISKGJUSE
• Om fiskgjusen cirklar oroligt ovanför dig, eller i närheten av din kanot eller fiskeplats, har du med stor sannolikhet kommit för nära dess bo. Dra dig snabbt undan från platsen.
• Detsamma gäller ifall fiskgjusen klagar ljudligt med gälla rop.
• Gå aldrig i land på platser där du misstänker att det kan fi nnas bo av fiskgjuse!
• För att undvika störningar, håll dig minst 100 meter från fiskgjusens bo under fåglarnas häckningssäsong.

Storlom / Gavia arctia Åsnen, Photo Tobias Ivarsson ©

STORLOM
• Gå inte i land på små öar och holmar under fåglarnas häckningsperiod från islossning till mitten av juli. Håll dig till de öar som redovisas i boken "ÅSNENS NATUR", liksom markerade rast- och lägerplatser och strövstigar.
• Håll utkik efter storlom. Om lommen ligger lågt i vattnet med framskjutet huvud är den orolig. Troligtvis befi nner du dig nära dess bo. Lämna därför platsen skyndsamt.
• Om du kommer riktigt nära inpå en storlom som fortsätter att ligga kvar och ger sken av att vara orädd, är risken uppenbar att du befi nner dig nära fågelns bo. Vanligtvis inträff ar fenomenet vid bad, fiske, kanottur eller besök på någon ö eller holme. Lämna så fort som möjligt platsen

LÄRKFALKLärkfalk/Eurasian Hobby Falco subbuteo Photo Johannes Rydström / N ©
• Åsnens bestånd är av nationell betydelse. Om du kommer för nära falkarnas boplats, flyger fåglarna runt oroligt och skriker högljutt ki, ki, ki i hetsiga och upprörda ramsor.
Dra dig omedelbart undan.